آموزش

آموزش کاربری و نگهداری تجهیزات ارائه شده توسط شرکت دما فلز کیمیا شامل ترمومتر، اسپکترومتر، کوره القایی و سایر تجهیزات.