خدمات

خدماتی که شرکت دما فلز کیمیا در مورد اسپکترومتر یا کوانتومتر یا آنالیز فلزات، ترمومتر یا دماسنج فلز مذاب و کوره های القایی ارائه می دهد در چهار موضوع زیر خلاصه می گردد: