تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

نمونه های موجود

نمونه های استاندارد و شاهد اسپکترومتر، کوانتومتر و آنالیز فلزات نشر نوری OES زیر در دفتر دما فلز کیمیا موجود می باشند:

 

آلومینیوم

سازنده سایز تعداد ست نام نمونه ردیف
Alcan Dia.60-24mm ۱ ALC HP FD

AA 1000

۱
BAS

Aluterv

Dia.52-3.5mm ۱ Mushroom set HP-1  ۱۴۸ ۲
Dia.52-3.5mm ۱ HP-2  ۱۴۸ ۳
Dia.52-3.5mm ۱ HP-3  ۱۴۸ ۴
Dia.52-3.5mm ۱ HP-4  ۱۴۸ ۵

 

فولاد

سازنده سایز تعداد ست نام نمونه ردیف
SUS

GERMANY

Dia.40-39mm ۱ SUS RC 14/15 ۱
Dia.40-40mm ۱ RE 13/3 ۲
Dia.40-30mm ۱ LAS 9 ۳
Dia.40-28mm ۱ LAS 10 ۴
Dia.40-13mm ۱ FE D/1 ۵

 

سازنده سایز تعداد ست نام نمونه ردیف
BAS Dia.38-11mm ۱ CRM SS 431 ۱

 

سازنده سایز تعداد ست نام نمونه ردیف
 

BAS

Dia.37-5mm ۱ CRM SS 456 ۱
Dia.37-6mm ۱ SS 457 ۲
Dia.37-7mm ۱ SS 458 ۳
Dia.37-7mm ۱ SS 459 ۴
Dia.37-8mm ۱ SS 460 ۵

 

سازنده سایز تعداد ست نام نمونه ردیف
 

BAS

Dia.37-12mm ۱ CRM SS 406 ۱
Dia.37-15mm ۱ SS 407 ۲
Dia.37-5mm ۱ SS 408 ۳
Dia.37-12mm ۱ SS 410 ۴

تصاویر: