کوره های القایی

انواع کوره های القایی ذوب، عملیات حرارتی و خلا.