کوره های عملیات حرارتی

انواع کوره های عملیات حرارتی، القایی، المنتی و مشعلی.