الکترونیک

طراحی و ساخت انواع برد های الکترونیکی بصورت نمونه یا تولید انبوه.