تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

نمایندگی

شارژر

ارائه دهنده: اسپکترومتر کوانتومتر متال اسکن آنالیز فلزات آنالایزر ترمومتر تماسی فلز مذاب دماسنج حرارت سنج فلزات مذاب پیرومتر پایرومیتر.

۱

لرتارتااتذ