خاک نسوز کوره

خاک نسوز و تجهیزات خاک کوبی کوره های القایی، نگهدارنده و بار ریز در انواع مختلف.

۱- آلومینا

۲- سیلیسی